ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย | AiMASK

รายงานประจำวันที่

ประเมินการใส่หน้ากากอนามัย

โดย กรมอนามัย ทั้งหมด 0จุด ทั่วประเทศ

การใส่หน้ากากอนามัย
แยกตามเขตพื้นที่

ร้อยละผู้ใส่หน้ากากอนามัย

น้อยกว่า 90%
ระหว่าง 90-95%
มากกว่า 95%
เขตที่มีการ ใส่หน้ากากผิด + ไม่ใส่หน้ากาก มากที่สุด
* วิเคราะห์จากกล้องวงจรปิดทั้งหมด 0 จุดทั่วประเทศ